Réamhthorthaí Dhaonáireamh 2016

Taispeánann na chéad torthaí as Daonáireamh 2016, a foilsíodh an 14ú Iúil, gurb é réamhfhigiúr an daonra de réir an áirimh a rinneadh Oíche an Daonáirimh, Domhnach an 24ú Aibreán 2016, ná 4,757,976 duine. Tá na torthaí luatha seo bunaithe ar an gcomhaireamh achoimre do gach ceantar áirimh a chuir na 4,663 áiritheoirí le chéile. Cuireadh na hachoimrí cléireachais ar ais chuig an bPOS roimh na foirmeacha daonáirimh agus tá na torthaí atá foilsithe inniu bunaithe ar an eolas sin. Rinne na háiritheoirí sár obair leis na hachoimrí a chur ar ais chugainn, rud a thug deis dúinn na torthaí luatha seo maidir leis an daonáireamh a ullmhú. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil don fhoireann ar fad sna ceantair as an obair chrua ar fad a rinneadar, as a mbuanseasamh le linn na hoibre a cuireadh i gcrích sna ceantair agus ach go háirithe as an t-eolas a bhailigh siad d’fhoilseachán. Ba mhaith leis an POS an deis seo a ghlacadh chun ar mbuíochas a ghabháil do shealbhóirí tí as ucht a gcomhoibriú thar cionn le linn dhaonáireamh 2016. Tá na réamhthorthaí mar an gcéad áireamh den daonáireamh. Foilseofar tuilleadh torthaí ar bhonn céimnithe le linn 2017 de réir mar a chuirtear áirimh orthu i gcríoch. Tá an chéad ceann acu seo - ‘Seo í Éire, Cuid 1 - Príomhthorthaí Déimeagrafacha’ - le foilsiú i mí an Aibreán 2017.
Réamhthorthaí Daonáirimh 2016 (as Béarla)
Preas Ráiteas - Réamhthorthaí Dhaonáireamh 2016
Breathnaigh ar Sceideal Foilsithe Dhaonáireamh 2016

Céard é an Daonáireamh?

Cuntas sonraithe ar gach duine atá i láthair sa tír oíche an daonáirimh é an daonáireamh. Ar an 24 Aibreán ní mór do gach duine in Éirinn a gcuid sonraí a líonadh isteach ar fhoirm dhaonáirimh.

Tá an daonáireamh tábhachtach sa mhéad agus go gcuireann sé gach duine sa tír san áireamh is cuma cá bhfuil siad. Cuireann na torthaí eolas fíorluachmhar ar fáil faoi mhéad an daonra don tír ina hiomlán, chomh maith le déanamh suas an daonra i mbailte, i sráidbhailte agus i gceantair bheaga eile trasna na tíre. Chomh maith le heolas a bhailiú maidir le haois agus gnéas an daonra, cuirtear réimse ceisteanna difriúla freisin a bhaineann le teaghlaigh agus le daoine aonair, mar shampla cén post atá ag daoine agus cá n-oibríonn siad, cén chaoi a dtaistealaíonn daoine chun na hoibre, na scoile agus coláiste, leis na teangacha a labhraítear, le míchumas, teaghlaigh, tithíocht agus go leor eile.

Cé a chuireann an Daonáireamh i gcrích?

An Phríomh-Oifig Staidrimh (POS) a chuireann an daonáireamh i gcrích.

Gnáthcheisteanna

  • Céard é an Daonáireamh?
  • Cén uair a bheidh an chéad daonáireamh eile ann?
  • Cén uair a bhí an daonáireamh deireanach ann?
  • Cén fáth go mbíonn Daonáireamh ann?
  • Cén úsáid a bhaintear as an daonáireamh?
  • An gá dom a bheith páirteach ann?
léigh tuilleadh...

Foirm an Daonáirimh.

Tá spás ar an bpríomh fhoirm theaghlaigh dhaonáirimh do suas le seisear atá i láthair sa teaghlach Oíche an Daonáirimh. Tá 35 ceist ar an bhfoirm nach mór a fhreagairt i dtaobh gach duine aonair atá i láthair sa teaghlach oíche an daonáirimh... Léigh tuilleadh...

Acmhainní do Scoileanna

Is cuid bhunúsach dár n-oideachas é foghlaim faoin daonáireamh agus conas úsáid éifeachtach a bhaint as sonraí daonáirimh agus staitistiúla eile. Tugann sé cúnamh dúinn ár sochaí a thuiscint chomh maith lenár ról mar shaoránaigh fhreagracha ag glacadh páirte sa tsochaí sin.  Léigh tuilleadh...