Torthaí Dhaonáireamh 2016

Is í Próifíl 11 – Fostaíocht, Slite Beatha agus Tionsclaíocht an tuarascáil théamach deireanach ar thorthaí Dhaonáireamh 2016, ag chur crích leis an tsraith de thorthaí inar áiríodh dhá thuairisc achoimre, aon cheann déag de thuairiscí próifíle agus Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga. Léirítear sonraí san fhoilseachán maidir le daoine i mbun oibre agus tá na cineál tionscail, gairmeacha agus athruithe ó 2011 san áireamh. Ina theannta sin clúdaítear topaicí ar nós dífhostaíocht, náisiúnaigh neamh-Éireannaigh sa lucht saothair agus inimircigh nuatagtha.
Próifíl 11 – Fostaíocht, Slite Beatha agus Tionsclaíocht

Tuarascálacha Foilsithe Dhaonáireamh 2016

Foilsíodh Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS) an 20ú Iúil.
Daonáireamh 2016 Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS)

Céard é an Daonáireamh?

Cuntas sonraithe ar gach duine atá i láthair sa tír oíche an daonáirimh é an daonáireamh. Ar an 24 Aibreán ní mór do gach duine in Éirinn a gcuid sonraí a líonadh isteach ar fhoirm dhaonáirimh.

Tá an daonáireamh tábhachtach sa mhéad agus go gcuireann sé gach duine sa tír san áireamh is cuma cá bhfuil siad. Cuireann na torthaí eolas fíorluachmhar ar fáil faoi mhéad an daonra don tír ina hiomlán, chomh maith le déanamh suas an daonra i mbailte, i sráidbhailte agus i gceantair bheaga eile trasna na tíre. Chomh maith le heolas a bhailiú maidir le haois agus gnéas an daonra, cuirtear réimse ceisteanna difriúla freisin a bhaineann le teaghlaigh agus le daoine aonair, mar shampla cén post atá ag daoine agus cá n-oibríonn siad, cén chaoi a dtaistealaíonn daoine chun na hoibre, na scoile agus coláiste, leis na teangacha a labhraítear, le míchumas, teaghlaigh, tithíocht agus go leor eile.

Cé a chuireann an Daonáireamh i gcrích?

An Phríomh-Oifig Staidrimh (POS) a chuireann an daonáireamh i gcrích.

Gnáthcheisteanna

  • Céard é an Daonáireamh?
  • Cén uair a bheidh an chéad daonáireamh eile ann?
  • Cén uair a bhí an daonáireamh deireanach ann?
  • Cén fáth go mbíonn Daonáireamh ann?
  • Cén úsáid a bhaintear as an daonáireamh?
  • An gá dom a bheith páirteach ann?
léigh tuilleadh...

Foirm an Daonáirimh

Tá spás ar an bpríomh fhoirm theaghlaigh dhaonáirimh do suas le seisear atá i láthair sa teaghlach Oíche an Daonáirimh. Tá 35 ceist ar an bhfoirm nach mór a fhreagairt i dtaobh gach duine aonair atá i láthair sa teaghlach oíche an daonáirimh... Léigh tuilleadh...

Acmhainní do Scoileanna

Is cuid bhunúsach dár n-oideachas é foghlaim faoin daonáireamh agus conas úsáid éifeachtach a bhaint as sonraí daonáirimh agus staitistiúla eile. Tugann sé cúnamh dúinn ár sochaí a thuiscint chomh maith lenár ról mar shaoránaigh fhreagracha ag glacadh páirte sa tsochaí sin.  Léigh tuilleadh...