Soláthar Foirne and Daonáirimh

Foireann an Daonáirimh

Bíonn an daonáireamh ag feidhmiú as a cheann cheathrú i Sord, Co. Átha Cliath.

Ag an uasphointe beidh foireann de 189 ag obair ar an daonáireamh leis na foirmeacha daonáirimh a phróiseáil agus le sonraí an daonáirimh a ullmhú le foilsiú. Beidh feidhmeanna eile á gcur i gcrích ag an bhfoireann sa cheann cheathrú freisin le linn na tréimse daonáirimh 5 bliana ina measc ullmhú agus dáileadh na bhfoirmeacha daonáirimh agus ábhair eile, mapáil, forbairt iarratas leis an daonáireamh a phróiseáil agus earcaíocht agus bainistiú na foirne ceantair.

Foireann Cheantair

Ar mhaithe leis na foirmeacha daonáirimh a dháileadh ar agus a bhailiú ó gach teaghlach sa tír fé mar is ceart earcaíonn an POS foireann sealadach sna ceantair de thimpeall 5,500 daoine. Déantar an earcaíocht a chur i gcrích ina struchtúr pirimide le 50 Bainisteoir Sinsearach, 440 Maoir Cheantair agus 5,140 áiritheoirí. Líonadh na poist don 50 Bainisteoir Sinsearach tríd earcaíocht oscailte i mí an Mheithimh 2010. Líonadh na poist do na Maoir Cheantair tríd chomórtas oscailte earcaíochta i mí na Samhna 2010 agus beidh na hiarratasóirí ar éirigh leo ag dul i mbun a ndualgas i mí an Eanáir 2016. Lionadh na postanna do na Áiritheorí Daonáireamh le comórtas oscailte éarcaíochta i mí Eanair 2016, agus thóg na hiarrathóirí rathúila suas a chuid postanna i mí Márta 2016

Próiseas Earcaíochta

Earcaíonn an POS go díreach na 5,140 oibrithe ceantair ar fad a bhíonn ag obair ar an daonáireamh. Déantar an earcaíocht i dtrí chéim ag baint úsáide as na daoine atá earcaithe ag an tús le cúnamh a thabhairt leis an gcéad leibhéal eile thíos a earcú. Mar sin, mar shampla, earcaíonn muid ar dtús 50 bainisteoir sinsearach agus bíonn siad freagrach as réigiúin éagsúla in Éirinn; cuidíonn na daoine seo ansin leis na 430 maoir cheantair a earcú agus tá gach duine díobh sin freagrach as foireann de 10-11 áiritheoirí a bhainistiú. Tugann na maoir cheantair seo ansin cúnamh dúinn leis na hagallaimh do na háiritheoirí a chur i gcrích. Bíonn an próiseas earcaíochta agus roghnaithe do na poist seo ar fad curtha i gcrích faoi réir ag an gCód Cleachtais do Cheapachán chuig Postanna sa Stát Seirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí, (No.01/07) foilsithe ag an gCoimisiún Um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CPSA).

Oifigigh Theagmhála Daonáirimh

Bíonn Oifigigh Theagmhála Daonáirimh ag obair ó Cheanncheathrú an Daonáirimh i Sord, Co Átha Cliath agus tá siad freagrach as stiúradh an daonáirimh sna ceantair i gceann amháin de 6 chuid éagsúil den tír, is iad sin an t-iarthuaisceart, an t-iarthar, an t-iardheisceart, an t-oirdheisceart, an t-oirthuaisceart agus Baile Átha Cliath. Tá taithí fhorleathan mar bhainisteoirí sinsearacha ag daoine a fhaigheann na poist seo agus teist chruthaithe go dtí seo acu i mbainistiú tionscnamh mór ina bpoist roimhe seo.

Maoir Réigiúnda

Oibríonn na Maoir Réigiúnda as oifigí réigiúnda atá bunaithe trasna na tíre. Tá gach maor réigiúnda freagrach as stiúradh an daonáirimh ina réigiún agus as an obair a dhéanann 100 áiritheoir agus 11 maoir cheantair. Tá taithí fhorleathan bainistíochta ag leibhéal sinsearach ag gach maor réigiúnda a cheaptar don daonáireamh agus obair déanta cheana acu ag ardleibhéal in eagraíochtaí eile.

Maoir Cheantair

Tá na Maoir Cheantair Dhaonáirimh freagrach as foireann de 10-11 áiritheoirí a bhainistiú agus is as a dtithe féin a oibríonn siad. Tá taithí cheana acu i bhfoirne oibrithe a bhainistiú, go minic mar chian bhainistíocht, agus torthaí a chur ar fáil taobh istigh de chreatlach ama socraithe.

Áiritheoirí

Beidh 4,660 áiritheoirí fostaithe ag an daonáireamh le foirm dhaonáirimh a dháileadh ar agus a bhailiú ó gach teach cónaithe in Éirinn. Tá gach áiritheoir freagrach as na foirmeacha daonáirimh uilig a dháileadh ar gach teaghlach ina c(h)eantar. Tá dualgas ar na háiritheoirí teagmháil phearsanta a dhéanamh le gach ceann teaghlaigh agus foirm an daonáirimh a dháileadh go pearsanta; len é sin a dhéanamh bíonn orthu go minic dul ar ais chuig cuid de na teaghlaigh roinnt uaireanta. Caitheann an t-áiritheoir thart ar 3 sheachtain ag dáileadh na bhfoirmeacha daonáirimh ina c(h)eantar agus mar sin is féidir leat a bheith ag súil len é/í a fheiceáil thart timpeall i do cheantar go minic nuair atá an daonáireamh á chur i gcrích.