Cás-Staidéir

Roinnt Úsáidí Praiticiúla as Eolas an Daonáirimh

Ar smaoinigh tú ariamh cén úsáid a bhaintear as eolas an daonáirimh?

Ar an leathanach seo tugann muid samplaí den bhealach a úsáideann roinnt grúpaí éagsúla gnó agus pobail eolas daonáirimh. Níl anseo ach rogha bheag de na fíorchásanna inár baineadh úsáid as an daonáireamh le saol na ndaoine inár bpobail a athrú.

Bhí na sonraí foilsithe ó eolas an daonáirimh, ar baineadh úsáid astu sna cásanna seo ar fad, ar fáil go héasca ó réimse eolais ón daonáireamh gur féidir theacht air ar líne ag www.cso.ie/census/. Tá staitisticí ar fáil trasna an réimse iomláin sonraí daonáirimh a bailíodh, do réimse ceantar geografach ó chúige go contae go Toghroinn Dúiche síos ar fad go dtí leibhéal an cheantair bhig. Tá sonraí ar fáil i bhfoirm tuairiscí foilsithe agus ráitis agus i dtáblaí idirghníomhacha gur féidir a íoslódáil chuig MS Excel le tuilleadh anailíse a dhéanamh orthu.

Ba mhaith leis an bPOS buíochas a ghabháil le gach ceann de na grúpaí agus na heagraíochtaí seo a leanas as a gcúnamh an t-eolas ar na leathanaigh seo a leanas a sholáthar:

Comhpháirtíocht Cheantar Bhaile Bhlainséir (BAP)
An Tionscnamh um Aosú Folláin agus Dearfach (HaPAI)
An Oifig um Imeascadh Imirceach
Cúramóirí Teaghlaigh Éireann
An tÚdarás Náisiúnta Iompair

Comhpháirtíocht Cheantar Bhaile Bhlainséir (BAP)

'Bainim úsáid forleathan as sonraí daonáirimh i mo chuid oibre féin agus i gcuidiú le comhlachtaí agus eagraíochtaí eile' - Conor Ryan, Oifigeach Taighde agus Meastóireachta

csPicture1

csPicture2

Tá Comhpháirtíocht Cheantar Bhaile Bhlainséir (BAP) ar cheann de 40 Cuideachta Áitiúla Forbartha atá ag feidhmiú ar fud na hÉireann. Táimid freagrach as riachtanais áitiúla a aithint agus freagairt orthu siúd trí chomhairliúchán agus trí obair le grúpaí an phobail.  Bímid ag obair le gach pobal agus le gach duine aonair a bhfuil tacaíocht ag teastáil uathu chun feabhas a chur ar a gcúinsí féin trí rochtain ar sheirbhísí fostaíochta, oiliúna agus forbartha pobail. Bainimid úsáid go rialta agus ag bímid ag brath ar shonraí daonáirimh i bhforbairt dár bpleananna straitéiseacha 3-bliana, mar thacaíocht le hiarratais ar mhaoiniú agus i bpáipéir thaighde. Cuirimid sonraí daonáirimh ar fáil freisin do chomhlachtaí eile chun cabhrú le faisnéis a sholáthar i ndáil lena gcuid riachtanais taighde agus tuairiscithe agus ghlacamar páirt i dtaighde idirghníomhaireachta ag baint úsáide as sonraí daonáirimh.

Ba é an t-iarratas ar mhaoiniú d'Ionad Oiliúna Pobail nua i mBaile Bhlainséir ceann de na tionscadail inar mbaineamar úsáid as sonraí daonáirimh ina leith. Bunaíodh an t-ionad oiliúna in Eastát Tionsclaíochta Chúil Mhín agus soláthraítear ann anois oiliúint i ngairmullmhú agus scileanna saoil chun riachtanais na luathfhágálaithe scoile agus na ndaoine óga áitiúla a chomhlíonadh, ag tacú leo a lánchumas a bhaint amach agus ag cabhrú leo dul ar aghaidh san fhostaíocht, sa bhreisoideachas nó san oiliúint.

Féach le do thoil na codanna tuarascálacha agus foilseachán ar ár láithreán gréasáin le haghaidh tuilleadh sonraí: www.bap.ie

 

An Tionscnamh um Aosú Folláin agus Dearfach (HaPAI)

'Trí shonraí daonáirimh a úsáid, is féidir dul chun cinn in aosú dearfach a rianú agus a mhonatóiriú'

Tá sé mar aidhm leis an Tionscnamh um Aosú Folláin agus Dearfach (HaPAI) dul chun cinn in aosú dearfach in Éirinn a mhonatóiriú agus a mheasúnú. Trí shonraí ón daonáireamh a úsáid, is féidir ceisteanna ar leith a fhreagairt, amhail – an bhfuil sláinte fhisiciúil ár ndaonra scothaosta ag éirí níos fearr nó níos measa? An ndearnadh dul chun cinn ar chaighdeán tithíochta na ndaoine scothaosta? Cá mhéad duine scothaosta a chónaíonn ina n-aonar? Trí na ceisteanna sin a fhreagairt, tugtar cabhrú don lucht déanta beartas agus do sholáthraithe seirbhíse an áit a bhfuil an dul chun cinn á dhéanamh, agus an áit a bhfuil na dúshláin is mó, a aithint. Mar gheall air sin, is féidir leo beartais a fhorbairt a d’fhéadfadh áit níos fearr a dhéanamh d’Éirinn le dul anonn in aois inti.

Tá tuilleadh eolais faoinár dtionscnamh ar fáil ar ár láithreán gréasáin.

csPicture3

www.hapai.net

An Oifig um Imeascadh Imirceach

'Taispeánann sonraí daonáirimh dúinn an áit a bhfuil cúrsaí go maith agus freisin an áit a bhfuil tuilleadh oibre ag teastáil chun cuimsiú sóisialta, comhionannas agus éagsúlacht a chur chun cinn.' Anne O'Gorman, Príomhoifigeach.

Multicultural_481609

 

Cónaíonn daoine ó go leor tíortha éagsúla anseo in Éirinn agus tá an Oifig um Imeascadh Imirceach freagrach as beartas imeasctha imirceach ar fud ranna agus seirbhísí Rialtais a fhorbairt agus a chomhordú.  Mar gheall ar an bhfaisnéis chuimsitheach atá sa daonáireamh ar an daonra, idir Éireannach agus neamh-Éireannach, iad siúd a rugadh in Éirinn agus iad siúd nár rugadh in Éirinn, tá sé ina phríomhacmhainn le heolas a chur ar fhorbairt an bheartais agus monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht an bheartais sin.

Áirítear leis na sonraí Daonáirimh a úsáidimid a bhaineann leis an iliomad náisiúntachtaí éagsúla in Éirinn (ach  gan a bheith teoranta acu) ná: -

  • a ndáileadh déimeagrafach sa tír ina hiomláine agus i limistéir gheografacha, idir bheag agus mhór;
  • a bpróifíl aoise agus inscne;
  • a leibhéal oideachais agus tomhas a gcumas i mBéarla;
  • a staid shocheacnamaíoch (m.sh. tithíocht agus fostaíocht).

Taispeánann na sonraí seo dúinn an áit a bhfuil cúrsaí go maith agus freisin an áit a bhfuil tuilleadh oibre ag teastáil chun cuimsiú sóisialta, comhionannas agus éagsúlacht a chur chun cinn. Tá sé mar chuspóir leis seo a chinntiú go bhfaigheann daoine a tháinig go hÉirinn le déanaí tacaíocht lena rannpháirtíocht a ghlacadh go hiomlán i saol eacnamaíoch, sóisialta, polaitiúil agus cultúrtha a bpobail.

African nationals living in Dublin – total population 19,699

csPicture4

http://www.integration.ie/

 

Cúramóirí Teaghlaigh Éireann

'Tá sonraí Daonáirimh thar a bheith tábhachtach i ndáil le rannchuidiú eacnamaíoch na gcúramóirí teaghlaigh i sochaí na hÉireann a mheasúnú'

 csPicture5

Tá sonraí daonáirimh thar a bheith luachmhar maidir le próifíl níos mionsonraithe na gcúramóirí teaghlaigh a thógáil, mar aon leis na saincheisteanna a bhíonn rompu i sochaí na hÉireann. Tá an t-eolas a sholáthraítear ina chuidiú chun cinntí a chruthú maidir le beartas agus abhcóideacht i gCúramóirí Teaghlaigh Éireann, agus d’fhéadfadh sí a bheith ina cuidiú linn, ní hamháin le spriocanna náisiúnta a bheachtú, ach le saincheisteanna tosaíochta éagsúla in áiteanna éagsúla sa tír a chinneadh. Bhí na sonraí daonáirimh thar a bheith tábhachtach i ndáil le rannchuidiú eacnamaíoch na gcúramóirí teaghlaigh i sochaí na hÉireann a mheasúnú, agus bhí Ceist 22 i nDaonáireamh 2011 ina chuidiú mór maidir le daoine a spreagadh iad féin a aithint mar chúramóirí teaghlaigh agus, ar an mbealach sin, rochtain a fháil ar fhaisnéis riachtanach agus tacaíochtaí riachtanacha trí Chúramóirí Teaghlaigh Éireann agus trí ghníomhaireachtaí ábhartha eile.  Chuireamar fáilte ar leith roimh dhá athrú i nDaonáireamh 2011, a d'iarr ar chúramóirí teaghlaigh líon na n-uaireanta cúraim a chuireann siad ar fáil sa tseachtain a aithint, agus d’aithin sé líon na gcúramóirí óga in Éirinn faoi 15 bliana d’aois (os cionn 4,200). Bhí na figiúirí seo ina gcuidiú linn stocaireacht a dhéanamh le haghaidh aitheantais agus tacaíochta níos fearr do chúramóirí óga, agus mar thoradh air sin, cruthaíodh an post d’Oifigeach Forbartha Cúramóirí Óga.

Trí thuilleadh miondealaithe ar staidrimh daonáirimh a dhéanamh de réir bhaile fearainn nó thoghroinne, is féidir an t-ardú sna daoine sin a aithníonn iad féin a bheith ina gcúramóirí teaghlaigh a mhapáil, le fás i ndaonraí scothaosta nó minicíocht de mhíchumas diagnóisithe.  Soláthraíonn sé freisin próifíl aoise na gcúramóirí, agus is féidir leis cabhrú le comhghaolúcháin a thógáil idir an cúram agus an rochtain ar na buntáistí bunúsacha, amhail iompar príobháideach nó seirbhísí idirlín. Tá faisnéis den chineál sin ina cuidiú linn chun réimsí ina bhfuil cúramóirí faoi mhíbhuntáiste ar leith a aithint, agus chun a thuiscint na dúshláin éagsúla atá rompu, mar shampla, ag brath ar bhonn uirbeach nó ar bhonn tuaithe.

www.familycarers.ie

An tÚdarás Náisiúnta Iompair

'Bhí an t-athródú den 360a de chuid Bhus Éireann chun freastal ar IT Phort Láirge agus ar Eastát Tionsclaíochta Phort Láirge ina thoradh díreach ar anailís bunaithe ar na sonraí daonáirimh.'

Iarratais ar Cheadúnais Bus & Breithmheasanna ar Bhealaí Iompair Nua  csPicture7

Tá sainchúram náisiúnta ag an ÚNI chun seirbhísí fo-scaoilte Bus agus Iarnróid a chur ar fáil trí Bhus Átha Cliath, Bus Éireann, Iarnród Éireann agus oibreoirí príobháideacha busanna.

Eisíonn an tÚdarás ceadúnais le haghaidh oibríochtaí bus príobháideacha freisin.  Baintear úsáid as na sonraí Daonáirimh chun aon iarratas nua ar cheadúnas príobháideach a mheas trí, ar an gcéad dul síos, anailís a éascú ar an daonra atá ina gcónaí laistigh de cheantar an bhealaigh bheartaithe agus, dá bhrí sin, an t-éileamh dóchúil ar an tseirbhís nua atá molta a mheas.  Ina dhiaidh sin, is féidir na sonraí daonáirimh ar an áit oibre agus ar an áit scoile a úsáid chun tabhairt faoi anailís ar phatrúin turais ar bhealaí bus atá ann cheana féin sa cheantar céanna agus, ar an mbealach seo, breithiúnas a dhéanamh ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil dóthain éilimh nua ann chun an bealach nua/an tseirbhís nua atá á thabhairt isteach a dhlisteanú.  Bhí an t-athródú den 360a de chuid Bhus Éireann chun freastal ar IT Phort Láirge agus ar Eastát Tionsclaíochta Phort Láirge ina thoradh díreach ar anailís bunaithe ar na sonraí daonáirimh.

Talamhúsáid & Pleanáil Iompair Chomhtháite

csPicture8

Mar chuid dá shainchúram, thug an tÚdarás Náisiúnta Iompair Straitéis Chomhtháite Úsáide Talún & Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath chun críche le déanaí do 2035. Áiríodh sa phróiseas chun an straitéis seo a tháirgeadh ná anailís ar threochtaí le déanaí sa daonra, i bhfostaíocht agus in iompar taistil na ndaoine (i.e. a bpatrúin taistil, a n-amanna turais agus a modh agus am taistil).  Soláthraíodh sna sonraí daonáirimh 2006 agus 2011 maidir leis an áit oibre go háirithe pictiúr mionsonraithe, cruinn agus cuimsitheach ar shuíomh na fostaíochta - miondealaithe de réir na gcineálacha fostaíochta agus bainteach le sonraí faoi thurais na ndaoine chuig an obair.  Dá bhrí sin, bhí an ÚNI in ann pictiúr níos soiléire a fháil ar an dáileadh fostaíochta ar fud an réigiúin agus a bhrath (i gcoinne ionchas) go bhfuil fostaíocht scaipthe go forleathan ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ina iomlán. Bhí sé sin ina chuidiú mór leis an Údarás maidir lena thuiscint ar na dúshláin suntasacha i ndáil le riachtanais taistil na gcomaitéirí i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a chomhlíonadh - agus go háirithe soláthar de rogha eile Iompar Poiblí ón gcarr le haghaidh turas chuig an obair.

Cuireadh ar fáil i sonraí daonáirimh 2011 freisin (don chéad uair) sonraí cuimsitheacha ar na láithreacha de gach áit oideachais, agus ar thuras laethúil daoine chun na scoile nó chun an choláiste. De thairbhe go gcomhdhéanann turais chuig an obair agus chuig an áit oideachais níos mó ná 80% de na turais go léir a dhéantar sa bhuaicthréimhse mhaidine, tugtar sa dá thacar sonraí seo an pictiúr is cuimsithí agus is cruinne maidir le hiompraíocht taistil le linn na tréimhse is airde éileamh ar na gréasáin iompair.

www.nationaltransport.ie