Foirm an Daonáirimh

Tá spás ar an bpríomh fhoirm theaghlaigh dhaonáirimh do suas le seisear atá i láthair sa teaghlach Oíche an Daonáirimh. Tá 35 ceist ar an bhfoirm nach mór a fhreagairt i dtaobh gach duine aonair atá i láthair sa teaghlach oíche an daonáirimh. Chomh maith leo sin tá 12 ceist teaghlaigh nach mór don cheann teaghlaigh a fhreagairt a bhaineann le cóiríocht an teaghlaigh. Lorgaíonn an fhoirm theaghlaigh freisin eolas teoranta maidir le daoine atá as láthair go sealadach ón teaghlach oíche an Daonáirimh.

Ceisteanna an Daonáirimh

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait maidir le cén fáth go bhfuil ceist curtha agus an t-eolas a chuireann sí ar fáil – féach ar Cur Síos Sonraithe ar Cheisteanna Daonáirimh. .- Update for 2016

Liosta ceisteanna ar fhoirm an daonáirimh

Ceisteanna do dhaoine aonair

Tá 35 ceist ar fhoirm an daonáirimh nach mór a fhreagairt do gach duine aonair sa teaghlach.

Ceist 1 – Cad is ainm duit?
Ceist 2 - Gnéas
Ceist 3 – Cad é do dháta breithe?
Ceist 4 – Cén gaol atá agat le Duine 1?
Ceist 5 – Cad é do stádas pósta reatha?
Ceist 6 – Cad í d’áit bhreithe?
Ceist 7 – Cá bhfuil gnáthchónaí ort?
Ceist 8 – Cá raibh gnáthchónaí ort bliain ó shin?
Ceist 9 – An raibh cónaí ort taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann ar feadh tréimhse leanúnaí de bhliain nó níos mó?
Ceist 10 - Cén náisiúntacht atá agat?
Ceist 11 – Cén grúpa eitneach nó cultúr lena mbaineann tú?
Ceist 12 – Cén creideamh atá agat?
Ceist 13 – Cé mhéad leanaí a saolaíodh duit?
Ceist 14 – An bhfuil Gaeilge labhartha agat?
Ceist 15 – An labhraíonn tú teanga seachas Béarla nó Gaeilge sa bhaile?
Ceist 16 – An bhfuil aon cheann de na riochaí fadtéarmacha seo a leanas ort?
Ceist 17 – Má d’fhreagair tú 'Tá' i dtaobh aon riocht i gCeist 16, an mbíonn aon deacracht agat aon cheann de na gníomhaíochtaí seo a leanas a dhéanamh?
Ceist 18 – Conas atá do shláinte ghinearálta?
Ceist 19 – Cén ghnáthchóir thaistil chun oibre, scoile nó coláiste atá agat?
Ceist 20 – Cén t-am de ghnáth a fhágann tú an baile chun dul chun oibre, chun scoile nó chun coláiste?
Ceist 21 –Cá fhad a thógann an turas chun oibre, chun scoile nó chun coláiste de ghnáth?
Ceist 22 – An soláthraíonn tú cúnamh pearsanta rialta gan phá do chara nó do bhall den teaghlach a bhfuil breoiteacht, fadhb shláinte nó míchumas fadtéarmach aige/aici?
Ceist 23 – Má tá tú faoi 15 bliana d’aois téigh chuig C34.
Ceist 24 – An bhfuil tú scortha ón oideachas lánaimseartha?
Ceist 25 – Cad é an leibhéal is airde oideachais/traenála (lánaimseartha nó páirtaimseartha) atá críochnaithe agat go dtí seo?
Ceist 26 – Cad é príomhréimse staidéir na cáilíochta is airde atá críochnaithe agat go dáta?
Ceist 27 – Conas a chuirfeá síos ar do phríomhstádas faoi láthair?
Ceist 28 – Má tá tú ag obair, dífhostaithe nó ar scor téigh chuig C29. Más mac léinn thú téigh chuig C34.
Ceist 29 – An oibríonn (ar oibrigh) tú mar fhostaí nó an bhfuil (an raibh) tú féin-fhostaithe i do phríomhphost?
Ceist 30 – Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?
Ceist 31 – Má tá tú scortha, téigh chuig C35.
Ceist 32 – Cén gnó atá (a bhí) ag d’fhostóir ag an ionad a n-oibríonn (ar oibrigh) tú i do phríomhphost?
Ceist 33 – Má tá tú dífhostaithe téigh chuig C35.
Ceist 34 – Céard é ainm iomlán agus seoladh d’áit oibre, do scoile nó coláiste?
Ceist 35 – Freagair ceisteanna don chéad duine eile sa teaghlach.

Ceisteanna Teaghlaigh

Tá 12 ceist teaghlaigh ann freisin a bhaineann leis an gcóiríocht nach mór don cheann teaghlaigh a fhreagairt:

Ceist H1 – Cén cineál cóiríochta ina gcónaíonn do theaghlach?
Ceist H2 – Cén uair ar céad tógadh do theach nó árasán?
Ceist H3 – An bhfuil do theaghlach mar úinéir ar an gcóiríocht nó an bhfuil sé ar cíos?
Ceist H4 – Má tá do chóiríocht ar cíos, cé mhéad cíosa a íocann do theaghlach?
Ceist H5 – Cé mhéad seomra atá agat do húsáid ag do theaghlach amháin?
Ceist H6 – Céard é an príomhchineál breosla a úsáideann an téamh lárnach i do chóiríocht?
Ceist H7 – Cén cineál soláthair uisce phíobaithe atá sa chóiríocht agat?
Ceist H8 – Cén cineál saoráide séarachais atá sa chóiríocht?
Ceist H9 – Cé mhéad gluaisteán nó veain atá ar úinéireacht nó ar fáil le húsáid ag ball amháin nó níos mó den teaghlach?
Ceist H10 – An bhfuil ríomhaire pearsanta (RP) sa teaghlach?
Ceist H11 – An bhfuil rochtain ag do theaghlach ar an Idirlíon?
Ceist H12 – Freagair ceisteanna do gach duine aonair sa teaghlach.

Tá Treoir Céim ar Chéim maidir le Foirm Dhaonáirimh 2016 a Chomhlánú curtha le chéile i gcomhar leis an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh. Is treoir úsáideach í seo le cúnamh a thabhairt d’aon duine nach bhfuil taithí acu ar fhoirmeacha a chomhlánú.

Foirmeacha Daonáirimh 2016

Tá cóip samplach de Fhoirm Dhaonáirimh 2016- Leagan Béarla (PDF 655KB) ar fáil anseo. 
Tá cóip samplach de Fhoirm Dhaonáirimh 2016- Leagan Gaeilge (PDF 592KB) ar fáil freisin.

I gcomhar le Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill bhí na leaganacha seo a leanas de fhoirm Dhaonáirimh 2016 curtha ar fáil freisin:

Leagan i gcló mór (PDF 173KB) 

Tá closleagan ar fáil le híoslódáil anseo i bhformáid MP3.

Tá leaganacha Braille, caiséid agus dlúthdhiosca den fhoirm dhaonáirimh ar fáil ach iad a iarraidh ar an áiritheoir daonáirimh agus ón bPOS. Is féidir iad seo a ordú tríd an Deasc Chabhrach Daonáirimh ag Naisc chuig Deasc Chabhrach.

Aistriúcháin go Teangacha Iasachta

Chomh maith, tá príomhthéacs na foirme teaghlaigh ar fáil sna teangacha seo a leanas:

Tá tuilleadh eolais sna teangacha thuas ar fáil ar ár Leathanach Teangacha Iasachta.