Cé a bhaineann úsáid as sonraí daonáirimh?

Baineann réimse leathan ranna agus gníomhaíochtaí rialtais úsáid as eolas an daonáirimh chomh maith le húdaráis réigiúnda agus áitiúla, eagraíochtaí neamh-Rialtais, lucht acadúil, taighdeoirí, mic léinn, lucht gnó agus grúpaí áitiúla ar réimse leathan fáthanna, mar shampla:

Rialtas Láir agus Áitiúil

Ag leibhéal náisiúnta baintear úsáid as eolas daonáirimh le pleanáil do sholáthar cúraim sláinte, oideachais, fostaíochta, iompair &rl. Tugann sé cúnamh le déanamh amach cén áit gur ceart scoileanna nua, bóithre, áiseanna cúraim sláinte, ionaid chúraim leanaí agus don aosach a thógáil.

Uirlis tábhachtach eacnamaíoch é an daonáireamh freisin. Go háirid, is é an t-aon bhealach atá againn le figiúirí cruinne a fháil ar an imirce. Is féidir torthaí ó roinnt daonáireamh i ndiaidh a chéile a chur i gcomparáid agus ag cur líon na mbreitheanna agus na mbásanna a tharla sa thréimhse san áireamh, bíonn tomhas cruinn ar fáil dúinn ar imirce ghlan (difríocht idir inimirce agus eisimirce).

Ceann de na príomh ghnéithe a bhaineann leis an daonáireamh go gcuireann sé figiúirí daonra sonraithe ag leibhéal áitiúil ar fáil dúinn. Comhaireann sé líon na ndaoine i ngach réigiún, contae, baile agus ceantar áitiúil agus cuidíonn sé seo le húdaráis áitiúla le pleanáil níos fearr a dhéanamh maidir le réimse leathan dá ngníomhaíochtaí ina measc soláthar fóntas, iompair, seirbhísí sláinte agus áiseanna oideachais.

Comhaireann sé líon na ndaoine a bhfuil cónaí orthu i ngach cathair, baile agus ceantar tuaithe. Insíonn sé rud éigin dúinn faoi gach ceantar áitiúil agus a dhaonra, san áireamh don chéad uair sláinte ghinearálta, cé na poist a dhéanann siad, cén t-oideachas atá orthu agus cén cineál tithíochta ina gcónaíonn siad. Nuair atá a fhios cé mhéid daoine a oibríonn i bpoist éagsúla agus i dtionscail i gceantair faoi leith tá an t-eolas ar fáil a theastaíonn maidir le heaspa scileanna agus riachtanais traenála ionas gur féidir poist don todhchaí a phleanáil.

Soláthraíonn sé eolas maidir le taisteal chun oibre a bhaintear úsáid as le feabhas a chur ar iompar poiblí agus le brú tráchta a laghdú. Bainfear úsáid as an eolas maidir le sláinte ghinearálta le seirbhísí dochtúra teaghlaigh agus sláinte eile a mheas chun riachtanais do phobail áitiúil a shásamh sa todhchaí. Chomh maith céanna, cuideoidh eolas maidir le líon na gcúramaithe baile le measúnú a dhéanamh ar an méid oibre a dhéanann siad agus ar a riachtanais ar mhaithe le tacaíocht níos fearr a sholáthar dóibh.

Grúpaí sainleasa agus ionadaíocha

Baineann grúpaí sainleasa agus ionadaíocha a bhfuil cumhacht acu tionchar a bheith acu ar na húdaráis maidir le leas na ndaoine a ndéanann siad ionadaíocht dóibh úsáid mhór as sonraí daonáirimh. Is uirlis éifeachtach agus chumhachtach í úsáid sonraí daonáirimh i dtuairiscí agus in aighneachtaí na ngrúpaí seo le dul i gcion ar cheannairí polaitiúla agus sóisialta.

Lucht gnó

Is féidir le figiúirí daonáirimh cúnamh a thabhairt le gnó nua a thabhairt chuig do phobal. Nuair atá gnó ag soláthar áiteanna nua le lonnú le dul i mbun gnó ceann de na chéad rudaí a chuireann siad san áireamh é an daonra. Cé a chónaíonn san áit? An bhfuil dóthain daoine le hoideachas agus scileanna le dul ag obair dóibh? Cuireann an Daonáireamh an t-eolas seo ar fáil.

Aon ghnó gur mian leis fáil amach cé hiad a chustaiméirí is féidir leis breathnú chuig an daonáireamh le ceisteanna mar seo a fhreagairt “Cé hiad ár gcustaiméirí?” “Cé a d’fhéadfadh muid mealladh le bheith ina gcustaiméirí?” “Cé na daoine a dteastaíonn ár seirbhísí uathu agus cá bhfuileadar?” “Cén áit a b’fhearr le hionad nua siopadóireachta, áis spóirt nó ionad spraoi leanaí a lonnú?”

Má tá gnó agat tá eolas Daonáirimh ar fáil duit freisin. Tá sé ar fáil saor in aisce agus simplí le n-úsáid agus beidh tú in ann cinneadh gnó níos fearr a thógáil dá bharr.

Pobail Áitiúla

Beidh tionchar díreach ag torthaí an daonáirimh ar dhaoine i do phobal. Bainfear úsáid as an eolas a bhailíonn muid le pleanáil a dhéanamh do réimse leathan seirbhísí poiblí, cuid mhaith acu a chuireann na húdaráis áitiúla ar fáil, gur ceart a bheith ar fáil le n-úsáid ag gach duine. Ina measc tá:

  • Scoileanna: do leanaí atá ag fás suas anois agus a bheidh sa todhchaí
  • Tithíocht sóisialta: do theaghlaigh a dteastaíonn áit chónaithe inacmhainne uathu
  • Iompar: chuig agus ón obair agus le dul amach sa cheantar
  • Cúram sláinte: áiseanna gur féidir le gach duine teacht orthu go héasca
  • Traenáil: do dhaoine a dteastaíonn uathu scileanna nua a fhoghlaim

Is é is mó atá ar eolas againn maidir leis na daoine sa phobal is fearr is féidir le húdaráis áitiúla tuiscint a bheith acu ar riachtanais daoine agus na riachtanais sin a shásamh.
Ní hiad na húdaráis áitiúla amháin gur féidir leo úsáid a bhaint as an eolas seo. Tá go leor bealaí gur féidir sonraí Daonáirimh a úsáid sa phobal áitiúil. Mar shampla is féidir le heagraíochtaí áitiúla deonacha úsáid a bhaint as an Daonáireamh le measúnú a dhéanamh ar riachtanais seirbhísí i gceantair áitiúla – is féidir leis an eolas freisin cúnamh a thabhairt le measúnú a dhéanamh ar líon na ndaoine a d’fhéadfadh dul ag obair go deonach sa phobal. Is féidir úsáid a bhaint as le seirbhísí a phleanáil do dhaoine nach labhraíonn Béarla, do dhaoine a dteastaíonn cúram uathu nó le riachtanais oideachais a phleanáil.

Grúpaí eitneacha

Tá méadú ag teacht i gcónaí ar an bpáirt tábhachtach atá ag grúpaí eitneacha i ndaonra na hÉireann, riachtanais éagsúla á gcur in iúl ag gach ceann acu.  Cuireann an daonáireamh eolas ar fáil gur féidir a úsáid le tionscnaimh agus cláracha pobail atá tábhachtach do hinimircigh a aimsiú – ina measc oideachas, cláracha Béarla agus seirbhísí breisithe dlí.

Na Meáin Chumarsáide

Baineann na meáin chumarsáide úsáid freisin as sonraí daonáirimh le taighde a dhéanamh do scéalta nuachta, do ghnéaltanna agus do chláracha faisnéise. Nuair a ghlacann tú páirt sa Daonáireamh cinntíonn tú go bhfuil tusa san áireamh sna sonraí seo agus go bhfuil tionchar agat ar an eolas atá mar bhunús leis na tuairiscí seo.

Mic Léinn

Foinse thábhachtach eolais do mhic léinn é an daonáireamh. Is cuid tábhachtach iad sonraí daonáirimh d’oideachas ár leanaí agus baineann siad le líon mór gnéithe den chúrsa léinn san áireamh mata, stair, tíreolas agus OSSP (Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil) ag an mbunscoil agus ag an dara leibhéal. Is foinse thábhachtach eolais é freisin, ár ndóigh, do mhic léinn tríú leibhéil, do thaighdeoirí agus do lucht acadúil atá ag plé le réimse leathan ábhar eacnamaíoch agus sóisialta.

Acmhainn Scoile do Dhaonáireamh